Phòng Kế hoạch - Tài Chính

Trưởng phòng : Tường Thị Hoa

Điện thoại: 08.6281.8696 – Line: 104

E-mail : tckt@cdhanghai.edu.vn

– Chức năng : Phòng Tài chính – Kế toán có chức năng giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý hoạt động kế toán, tài chính của trường.

– Nhiệm vụ : Phòng Tài chính – Kế toán có những nhiệm vụ chính sau đây:

1.- Giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính, lập kế hoạch thu chi hàng quý, hàng năm của trường; thực hiện các khoản thu , chi, lập quyết toán hàng quý , hàng năm theo đúng quy định về chế độ Tài chính – Kế toán của nhà nước.

2.- Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của tất cả các bộ phận trong trường.

3.- Tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của nhà nước.

4.- Tổ chức thực hiện khoán chi theo qui định của Nhà nước.

5.- Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

6.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

1          TƯỜNG THỊ HOA                        Trưởng phòng

2          PHẠM BẢO CHÂU                       Phó trưởng phòng

3          ĐINH VĂN THANH                       Nhân viên

4          NGUYỄN THỊ HƯƠNG                 Nhân viên

5          VŨ HUYỀN TRANG                      Nhân viên

6          HOÀNG THỊ VÌNH                         Nhân viên

7          ĐẶNG BẢO DUY                           Nhân viên

TIN TỨC