Trung tâm Phát triển nguồn lực hàng hải & XKLĐ

THẦY NGUYỄN VĂN NGUYỄN: PHÓ HIỆU TRƯỞNG – QUẢN LÝ TTPTNLHH&XKLĐ

 

I.    GIỚI THIỆU CHUNG:

Trung tâm Phát triển nguồn lực hàng hải & Xuất khẩu lao động thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để thi, tổ chức thi để Cục Hàng hải Việt Nam cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Sĩ quan hàng hải các hạng tàu theo quy định; Đào tạo, huấn luyện cấp các chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên chuyên ngành điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển, kỹ thuật điện tàu biển và thuyền viên làm việc trên tàu khách, tàu khách RoRo;

Ngoài ra Trung tâm còn đào tạo các lớp Sơ cấp; Nâng cao Sơ cấp; Bổ túc trái ngành Sơ cấp, trung cấp, Cao đẳng các ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển và Kỹ thuật điện tàu biển.

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

- Chức năng:

Tuyển chọn và phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại thuyền viên theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đáp ứng cho nhu cầu xã hội.

- Nhiệm vụ:

Nhận, sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển các nguồn vốn và tài sản do Trường Cao đẳng Hàng hải II cấp; nhận và khai thác có hiệu quả tài sản và các nguồn lực khác do Nhà trường giao để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo và kinh doanh

Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức trong, ngoài nước và các khoa, phòng, các trung tâm của Nhà trường trong hoạt động đào tạo, huấn luyện và sản xuất kinh doanh.

Làm các báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Trường Cao đẳng Hàng hải II. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo, thông tin để đánh giá đúng đắn và khách quan về các hoạt động của Trung tâm theo các quy định của Nhà trường.

Chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra giám sát của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải II và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, quốc phòng và an ninh quốc gia.

Tuân thủ mọi quy định pháp luật khác của nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Các Điều ước Quốc tế mà nhà nước Việt Nam chính thức tham gia hoặc công nhận.

 

III. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM:

*     Lớp huấn luyện để cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản:

            Cấp cho thuyền viên đã hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về kỹ thuật cứu sinh, phòng cháy, chữa cháy, sơ cứu y tế cơ bản, an toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội, nhận thức an ninh tàu biển phù hợp với quy định của Công ước STCW.

*     Các lớp huấn luyện để cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt:

-         Cơ bản tàu dầu và tàu hóa chất, tàu khí hóa lỏng;

-         Nâng cao tàu dầu, tàu hóa chất, tàu khí hóa lỏng;

-         An toàn tàu khách và tàu khách Ro-Ro;

*     Các lớp huấn luyện để cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn:

-       Quan sát và đồ giải Radar;

-       Thiết bị đồ giải Radar tự động (ARPA);

-       Chữa cháy nâng cao;

-       Sơ cứu y tế;

-       Chăm sóc y tế;

-       Bè cứu sinh, xuồng cứu nạn;

-       Xuồng cứu nạn cao tốc;

-       Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể;

-       Sỹ quan an ninh tàu biển;

-       Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng lái;

-       Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng máy;

-       Tiếng Anh hàng hải;

-       Hải đồ điện tử;

-       Bếp trưởng, cấp dưỡng;

-       Thủy thủ trưởng;

-       Thợ máy chính tàu biển;

-       Bơi

*         Các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ để thi cấp GCN KNCM Sĩ quan hàng hải:

-              Đại phó tàu từ 3000 GT trở lên

-              Đại phó tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT

-       Đại phó tàu dưới 500 GT (hành trình gần bờ)

-              Máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 3000 kW trở lên

-              Máy hai tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW đến dưới 3000 kW

-              Máy hai tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW

*         Tổ chức các khóa thi để cấp GCN KNCM:

-              Thuyền trưởng tàu từ 3000 GT trở lên

-              Thuyền trưởng tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT

-              Thuyền trưởng tàu từ 50 GT đến dưới 500 GT và đại phó tàu dưới 500 GT (hành trình gần bờ)

-              Thuyền trưởng tàu dưới 50 GT hành trình gần bờ

-              Máy trưởng tàu có tổng công suất máy chính từ 3000 kW trở lên

-              Sỹ quan boong tàu từ 500 GT trở lên

-              Sỹ quan boong tàu dưới 500 GT hành trình gần bờ

-              Sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên

-              Sỹ quan máy tàu có tổng công suất máy chính dưới 750 kW

*     Các lớp Sơ cấp; Nâng cao Sơ cấp; Bổ túc trái ngành Sơ cấp, trung cấp, Cao đẳng các ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển và Kỹ thuật điện tàu biển.

1.      NGUYỄN VĂN NGUYỄN       PHÓ HIỆU TRƯỞNG – QUẢN LÝ

  TTPTNLHH&XKLĐ

2.      TRẦN VĂN GON                      NHÂN VIÊN

3.      NGUYỄN ANH NGỌC             NHÂN VIÊN

4.      THỊ PHƯƠNG DUNG       NHÂN VIÊN

5.      TRƯƠNG THỊ HIỆP                 NHÂN VIÊN

TIN TỨC