Khoa Điều khiển Tàu biển

Trưởng khoa: Nguyễn Hoàng

Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa điều khiển tàu biển là khoa chuyên nghành trực thuộc  trường CĐ Hàng hải II, thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

-         Tham mưu, cập nhật thông tin của nghành đào tạo, giúp việc cho Hiệu trưởng về quản lý và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo; nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ của giảng viên…

2. Nhiệm vụ

-         Tổ chức quản lý giảng viên, cán bộ, người lao động học viên, học sinh, sinh viên theo phân công của hiệu trưởng; Phối hợp chặt chẽ với các Khoa, bộ phận trong toàn trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chung của nhà trường;

-         Quản lý, phân công giảng viên, cán bộ, người lao động tham gia các hoạt động giảng dạy, đào tạo và các hoạt động khác của nhà trường;

-         Định kỳ tổ chức đánh giá cán bộ, giảng viên trong đơn vị và tham gia đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong trường theo kế hoạch của nhà trường:

-         Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường, bao gồm:

+       Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

+       Giám sát, kiểm tra thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên;

+       Tổ chức các hoạt động chuyên môn.

-         Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV, bảo đảm chuẩn đầu ra của HSSV theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động:

+       Tổ chức biên soạn đề thi, kiểm tra và đáp án;

+       Thực hiện công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV theo kế hoạch của toàn trường;

+       Tổ chức học lại, thi lại theo kế hoạch của toàn trường;

+       Tổ chức đánh giá, sát hạch kết quả thực tập của HSSV.

-         Chương trình đào tạo:

+       Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao;

+       Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;

+       Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường;

+       Cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định;

+       Tổ chức nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

-         Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ với các tổ chức nghiên cứu liên quan đến ngành nghề đào tạo đồng thời huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa:

+       Lập kế hoạch và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, làm mô hình học cụ phục vụ giảng dạy, huấn luyện …

 

+       Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

+       Liên kết với các doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo.

+       Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, giảng viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ..

+       Hướng dẫn và đánh giá giảng viên tập sự, thử việc.

-         Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Nhà trường:

+       Quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo do đơn vị phụ trách;

+       Lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hàng năm đối với cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo do đơn vị phụ trách;

+       Định kỳ kiểm tra việc khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo;

+       Đề xuất, xây dựng các kế hoạch thanh lý, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phục vụ giảng dạy và học tập.

-         Công tác khác

+       Thực hiện công tác báo cáo hoạt động đào tạo, quản lý kết quả học tập của HSSV theo quy định;

+       Kết hợp với các đơn vị hướng dẫn giảng viên sử dụng và thực hiện các biểu mẫu, sổ sách; phổ biến các quy chế, quy định về giảng dạy;

+       Thực hiện công tác văn thư, thống kê, bảo quản hồ sơ tài liệu và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

1.                      NGUYỄN HOÀNG                              TRƯỞNG KHOA

2.                  NGUYỄN XUÂN NAM                PHÓ TRƯỞNG KHOA

3.                  TRẦN NGỌC NAM                     TỔ TRƯỞNG TỔ HÀNG HẢI HỌC

4.                   HÙNG CƯỜNG                      GIẢNG VIÊN

5.                  ĐẶNG TRƯỜNG GIANG             TỔ TRƯỞNG TỔ AN TOÀN HÀNG

6.                   DUY TUYỀN                           GIẢNG VIÊN

7.                  HOÀNG VĂN ÁNH                       GIẢNG VIÊN

8.                  TRỊNH VĂN TUẤN                       GIẢNG VIÊN

9.                  HOÀNG MINH HẢI                       GIẢNG VIÊN

TIN TỨC