Khoa Cơ bản

Trưởng khoa: Nguyễn Đình Cung Duy – Thạc sỹ giảng dạy tiếng Anh

1. GIỚI THIỆU VỀ KHOA CƠ BẢN:

Khoa Cơ bản hiện nay là tiền thân của các khoa Cơ sở cơ bản và khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin sát nhập năm 2018. Khoa Cơ bản là đơn vị đào tạo và quản lý cơ sở của Trường, có chức năng tổ chức thực hiện công tác đào tạo các môn học đại cương, cơ sở kỹ thuật ngành trong chương trình đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề chính quy và các hệ đào tạo khác của Trường.

Hiện tại Khoa có 12 cán bộ giảng viên, trong đó bao gồm: 5 thạc sĩ và 7 cử nhân. Đa số cán bộ giảng dạy của Khoa được đào tạo chính quy và có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III.

Khoa đảm nhiệm giảng dạy các học phần giáo dục đại cương, công nghệ thông tin và Tiếng Anh cho các Ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Quản trị kinh doanh vận tải biển, Logistics, Điện tàu thủy, Võ tàu thủy, ... . Cán bộ giảng viên của Khoa tham gia đào tạo sinh viên cả hệ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề.

Khoa có 3 tổ chuyên môn:

-Tổ Cơ sở cơ bản

-Tổ Ngoại ngữ

-Tổ Tin học

 

2. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN KHOA CƠ BẢN:

-Khoa Cơ bản có những nhiệm vụ chính sau đây:

1- Tổ chức, quản lý, thực hiện quá trình đào tạo tại Khoa.

1.1- Phân công phó khoa và các tổ chuyên ngành lập kế hoạch sắp xếp, bố trí giáo viên giảng dạy các môn học phù hợp với trình độ khả năng và chuyên môn được đào tạo của từng người trình Hiệu trưởng duyệt để thi hành.

1.2- Tổ chức giảng dạy và học tập trong Khoa theo đúng kế hoạch và thời khóa biểu đã được duyệt.

1.3- Quản lý, theo dõi giờ lên lớp của giáo viên trong Khoa.

1.4- Tổ chức lập kế hoạch và tổ chức dự giờ, hội giảng trong Khoa, chọn giáo viên tham gia hội giảng cấp Trường.

1.5- Tổ chức soạn, bổ sung, sửa đổi câu hỏi đáp án các đề thi, kiểm tra hết môn.

1.6- Tổ chức thực hiện việc thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Thống kê, tập hợp kết quả (kèm theo bản gốc) gửi về phòng Đào tạo của Trường

1.7- Tổ chức biên soạn cải tiến chương trình, giáo trình môn học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, các mô hình học cụ và đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành thuộc phạm vi Khoa quản lý.

1.8- Tổ chức phân công giáo viên viết giáo trình các môn học.

1.9- Tổ chức hội thảo chuyên đề để nâng cao chất lượng dạy và học.

2- Công tác giáo viên, khoa học kỹ thuật và các công tác khác.

2.1- Tổ chức xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng giáo viên, bố trí giáo viên đi thực tập, thực tế, tự học để nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.

2.2- Tổ chức các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.

2.3- Lập kế hoạch quản lý, sử dụng, sửa chữa và bảo dưỡng toàn bộ các trang thiết bị của Khoa do Hiệu trưởng giao.

2.4- Phối kết hợp với phòng Đào tạo và các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn khác thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và xây dựng Trường.

2.5- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật Cán bộ Công nhân viên, giáo viên của Khoa

2.6- Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

-Về quyền hạn:

Khoa tổ chức các hoạt động sản xuất, dịch vụ theo ngành nghề, chuyên môn đào tạo phục vụ các cá nhân, đơn vị ngoài trường có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

1.       NGUYỄN ĐINH CUNG DUY                            TRƯỞNG KHOA

2.       NGUYỄN QUỐC KHOA                                    PHÓ TRƯỞNG KHOA

3.       NGUYỄN THỊ XUÂN BÍNH                               GIẢNG VIÊN THỂ CHẤT

4.       TRẦN ĐỨC TRỌNG                                           GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH

5.       PHAN THỊ MỸ LAM                                           GIẢNG VIÊN CNTT

6.       PHẠM HỒNG QUÂN                                         GIẢNG VIÊN THỂ CHẤT

7.       NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG                          TRƯỞNG BỘ MÔN TIẾNG ANH

8.       HUỲNH TẤN LỢI                                              GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH

9.       NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN                                    GIẢNG VIÊN CNTT

10.   HOÀNG THỊ YẾN                                              GIẢNG VIÊN CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT

11.   LƯU GIA THOẠI                                                GIẢNG VIÊN CNTT

TIN TỨC