Phòng Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ

Trưởng phòng: Nguyễn Tấn Kịch – Tiến sĩ

Email:htqt@cdhanghai.edu.vn

 

1. Chức năng của Phòng HTQT&KHCN:

Phòng Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ chức năng   giúp Hiệu trưởng trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải.

 

2. Nhiệm vụ của Phòng HTQT&KHCN:

                1.Công tác tuyển sinh: Tham gia công tác tuyển sinh của Nhà Trường.

2.  Giúp hiệu trưởng trong việc ban hành các văn bản quy định về các lĩnh vực công tác thuộc chức năng tham mưu của phòng.

3.Làm nhiệm vụ đầu mối phối hợp với Tổ Chức Hàng Hải Quốc Tế, và các tổ chức quốc tế khác, tổ chức triển khai các công ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam đã ký kết trong phạm vi của trường.

4.Xây dựng, tổ chức triển khai và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế về hàng hải:

4.1. Nghiên cứu thị trường trong ngoài nước về các lĩnh vực liên quan đến các ngành nghề mà trường đào tạo nhằm mục đích liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường và thực hiện đào tạo sát với thực tế hơn.

4.2. Tổ chức thực hiện việc liên doanh, liên kết, trao đổi, hợp tác với các đối tác trong ngoài nước.

5. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan trình Hiệu trưởng:

5.1 Thực hiện các thủ tục cho cán bộ-giáo viên-công nhân viên trường đi công tác, học tập nước ngoài, tham dự hội nghị, hội thảo, đàm phán kết các chương trình hợp tác về hàng hải,…(đoàn ra)

5.2.   Tổ chức mời, tiếp đón và làm việc với các đoàn khách quốc tế đến Trường làm việc (đoàn vào)

5.3.   Quản học sinh - sinh viên của nước ngoài theo học tại trường.

6.Thực hiện các thủ tục về hộ chiếu vi sa cho đoàn ra; hướng dẫn các Phòng-Ban- Khoa thực hiện các thủ tục liên quan đến hộ chiếu, visa cho đoàn ra, đoàn vào; quản lý hộ chiếu công vụ của cán bộ-viên chức Trường theo quy định của pháp luật.

7.Chủ trì xây dựng chương trình tổ chức các hội nghị, hội thảo; phối hợp tổ chức các khóa đào tạo quốc tế về hàng hải.

8.Nghiên cứu, thu thập các chính sách kinh tế hàng hải, các thông tin kinh tế-kỹ thuật của các đối tác nước ngoài quan hệ với Trường.

9.Tham mưu xây dựng, trình Hiệu trưởng chiến lược-kế hoạch hàng năm và dài hạn các chương trình, nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ bảo vệ môi trường trong lĩnh vực hàng hải tổ chức thực hiện các đề tài, đề án, dự án, chương trình theo yêu cầu của Cục HHVN của Nhà Trường.

10.Chủ trì xây dựng, quản cập nhật thông tin cho trang web của nhà trường; các dự án về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của Cục HHVN Nhà Trường.

11.  Quản thông tin an toàn hàng hải của đội tàu Trường.

a.       Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ môi trường.

b.     Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học từng năm, từng giai đoạn trong nhà trường.

c.      Thực hiện việc đăng các đ tài cấp ngành, cấp Nhà nước tổ chức thực hiện các đ tài đã được duyệt.

d.      Hướng dẫn, tiếp nhận, trình Hiệu trưởng duyệt quản các ñề tài khoa học kỹ thuật cấp trường.

e.      Phối hợp với các phòng-khoa chuyên ngành tổ chức thực hiện các hội thảo chuyên

đ khoa học kỹ thuật từ cấp Trường trở lên, chuyển giao công nghệ.

f.       Tổ chức thực hiện công tác quảng xây dựng thương hiệu của Trường.

g.      Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của quan quản cấp trên của Hiệu trưởng

h.     Quản đội ngũ cán bộ-viên chức của Phòng theo quy định của pháp luật

i.       Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng

j.          ủy viên ủy viên thường trực các Hội đồng:

-   ủy viên thường trực Hội đồng khoa học-công nghệ của Trường.

-  ủy viên một số hội đồng khác khi được Hiệu Trưởng phân công.

1          NGUYỄN TẤN KỊCH                   Trưởng phòng

2          VŨ QUÔC ĐOÀN                          Chuyên viên

TIN TỨC