Ban Giám Hiệu

 

HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN PHƯỚC QUÝ PHONG . Tiến sĩ - Thuyền trưởng. 

Handphone : 0907.255599 

E-Mail :  phong612.hut@gmail.com

 

HIỆU PHÓ:TRẦN VĂN TIẾN Thạc sĩ.

Điện thoại VP :  08.6281.8696 - Line 402

Handphone : 0903.993024

E-Mail : tranvantien@cdhanghai.edu.vn

 

HIỆU PHÓ:NGUYỄN VĂN NGUYỄN Thạc sĩ.

Điện thoại VP :  

Handphone :      

E-Mail : nguyenvannguyen@cdhanghai.edu.vn

 

Nhiệm vụ của hiệu trưởng:

 Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng nghề và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Hiệu trưởng có những nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thực hiện các quyết nghị của hội đồng trường đối với trường công lập quy định tại khoản 2 Điều 9của Điều lệ trường cao đẳng nghề .

2. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của trường và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên và người học.

 4. Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường.

5. Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên và người học trong trường.

6. Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề theo quy định. Chấp hành các kiến nghị, quyết định về thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

7. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật. 

Quyền của hiệu trưởng : 

1. Quyết định các biện pháp để thực hiện chủ tr­ương, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường theo quy định tại các điều 6 và 7 của Điều lệ trường cao đẳng nghề.

 2. Quyết định việc tuyển dụng hoặc giao kết hợp đồng lao động đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

3. Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề trong phạm vi thẩm quyền quản lý.

4. Quyết định thành lập, giải thể các hội đồng tư vấn của trường.

5. Quyết định bổ nhiệm các chức vụ trưởng, phó phòng, khoa, bộ môn trực thuộc trường và các đơn vị nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ phục vụ dạy nghề của trường theo phân cấp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

6. Cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề và chứng chỉ nghề cho người học nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Phó Hiệu trưởng : 

Nhiệm vụ và quyền hạn của phó hiệu trưởng: 

1. Giúp hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của hiệu trưởng và giải quyết các công việc khác do hiệu trưởng giao;

2. Khi giải quyết công việc được hiệu trưởng giao, phó hiệu trưởng thay mặt hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và hiệu trưởng về kết quả công việc được giao.

3. Phó hiệu trưởng được quyền giải quyết toàn bộ công việc trong phạm vi được phân công phụ trách theo chủ trương kế hoạch chung của nhà trường, theo những quy định của cấp trên và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các Phó Hiệu trưởng khác. Trong trường hợp Hiệu trưởng vắng mặt, Phó Hiệu trưởng được uỷ nhiệm có quyền thay mặt Hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của nhà trường.