Quản trị kinh doanh vận tải biển

  • Trình độ đào tạo: Trung cấp
  • Mã Ngành/Nghề: 5340115
  • Thời gian đào tạo: 1.5 Năm
  • Hình thức đào tạo: Chính quy
  • Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương

 

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 820/QĐ-CĐHHII ngày  09 tháng 09 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hàng Hải II)

¾¾¾¾¾¾¾¾

Tên nghề: Quản trị kinh doanh vận tải biển

Mã nghề: 5340115

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên.

Hình thức đào tạo:  Chính quy

Thời gian đào tạo : 1,5 năm

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung: Nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế và kiến thức về khai thác tàu, khai thác cảng, đại lý tàu, giao nhận hàng, kế toán, tài chính và tổ chức quản lý lao động, marketing;

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

             + Trình bày được những kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế và kiến thức về khai thác tàu, khai thác cảng, đại lý tàu, giao nhận hàng, kế toán, tài chính và tổ chức quản lý lao động, marketing;

          + Thực hiện  được một số kỹ thuật hành chính về soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần mình phụ trách;

          + Thực hiện được các nghiệp vụ tổ chức, quản lý kinh doanh khai thác trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vận tải;

          + Phân biệt  được kiến thức về nghiệp vụ thuê tàu, khai thác tàu biển, luật hàng hải, công ước quốc tế, chính sách kinh tế - xã hội;

          + Hiểu biết các chính sách phát triển kinh tế và tình hình thị trường vận tải trong và ngoài nước;

         + Phân biệt đúng các chứng từ, hợp đồng liên quan đến vận tải, giao nhận hàng;

          + Thực hiện  được công tác thống kê, kế toán tài chính , phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Lập được kế hoạch chuyến đi, kế hoạch điều động tàu, theo dõi quá trình tàu vận hành;

+ Quản lý hoạt động của tàu, đặc biệt là đội tàu biển;

+ Quản lý hoạt động của cảng sông, cảng biển đặc biệt là cảng biển được tiến hành trong mối quan hệ phức tạp và nhiều mặt với quốc tế;

+ Quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hải;

+ Thiết lập mối quan hệ với chủ hàng, người thuê tàu, đại lý, môi giới, cảng biển;

+ Phối kết hợp với các phòng ban chức năng có liên quan;

+ Đánh giá, phân tích được tình hình kinh tế, tài chính của doanh nghiệp;

+ Sử dụng một số chương trình vi tính, mạng thông dụng;

+ Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

+ Cung cấp các thông tin liên quan cho các phòng ban có liên quan để hỗ trợ và quyết toán hiệu quả của hoạt động;

+ Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Vận dụng những kiến thức được đào tạo vào thực tế công tác và tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí công tác của mình.

-  Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số

môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền…;

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc

1.3. Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng trực tiếp làm công tác:

+ Khai thác tàu theo các loại hình khai thác tàu chuyến hoặc tàu chợ;

+ Đại lý  tàu, môi giới hàng hải;

+ Thủ tục hải quan, làm trọn bộ chứng từ, thu xếp bảo hiểm, giao nhận đường biển, kiểm kiện;

+ Lập kế hoạch, các phương án khai thác cảng, các phương án xếp dỡ , giải phóng tàu, điều độ ở cảng;

+ Tổ chức lao động tiền lương trong doanh nghiệp;

+ Thống kê kế toán, phân tích tình hình kinh tế, tài chính doanh nghiệp;

+ Quản trị ở các bộ phận kinh doanh, marketing…; của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 26

Khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa học: 1410 giờ

Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ

Khối lượng các môn học/modul chuyên môn: 1155 giờ

Khối lượng lý thuyết: 563 h; Thực hành, thưc tập, thí nghiệm: 791 giờ, thi, kiểm tra: 56 giờ

Thời gian khóa học: 1,5 năm

3. Nội dung chương trình

Mã MH /MĐ /HP

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ TT/ TN/ BT/ TL

Kiểm tra

I

Các môn học chung

11

255

94

148

13

MH 01

Giáo dục chính trị

2

30

15

13

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

0

30

4

24

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

0

45

21

21

3

MH 05

Tin học

2

45

15

29

1

MH 06

Tiếng Anh

6

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

64

1155

469

643

43

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

16

240

150

78

12

MH 07

Kinh tế chính trị

3

45

37

6

2

MH 08

Marketing căn bản

2

30

22

6

2

MH 09

Nguyên lý thống kê

3

45

23

20

2

MH 10

Hàng hóa

2

30

22

6

2

MH 11

Nguyên lý kế toán

4

60

30

28

2

MH 12

Địa lý vận tải

2

30

16

12

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

43

825

273

525

27

MH 13

Thanh toán quốc tế

3

45

25

18

2

MH 14

Kinh tế vận tải

4

60

30

28

2

MH 15

Anh văn CN 1

6

90

46

40

4

MH 16

Quản trị khai thác cảng

4

60

36

22

2

MH 17

Quản trị khai thác đội tàu

4

60

36

22

2

MH 18

Thương vụ vận tải

4

60

36

22

2

MH 19

Đại lý vận tải & Giao nhận hang hóa

3

45

23

20

2

MH 20

Quản trị Logistics

3

45

23

20

2

MH 21

Kỹ năng mềm

3

45

18

25

2

MĐ 22

Thực tập chuyên môn khai thác cảng

2

45

0

43

2

MĐ 23

Thực tập chuyên môn khai thác đội tàu

2

90

0

86

4

MĐ 24

Thực tập tốt nghiệp

4

180

0

179

1

II.3

Môn học, mô đun tự chọn

6

90

46

40

4

MH 25

Bảo hiểm hàng hải

3

45

23

20

2

MH 26

Quản trị doanh nghiệp

3

45

23

20

2

TỔNG CỘNG

76

1410

563

791

56

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc: Do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Những môn học mang tính chất thực tế: học sinh tự tìm đơn vị để có số liệu thực tế, tham khảo tình hình thực tế tại doanh nghiệp. từ đó làm bài báo cáo. (Số liệu có thể do giáo viên cung cấp, tùy theo môn học)

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Những môn học lý thuyết, tích hợp thì kiểm tra kết thúc môn theo các hình thức thi vấn đáp, viết (tùy theo môn học, mô đun). Riêng các môn thực hành thì kết thúc môn bằng hỏi báo cáo (thi vấn đáp)

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

- Đối với đào tạo theo niên chế:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định của trường.

- Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ:

+ Người học phải học hết chư­ơng trình đào tạo trình độ trung cấp và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường

 

 

 

NGÀNH/NGHỀ ĐÀO TẠO

TIN TỨC